پیش آزمون شیمی مقدماتی (جلسه اول و دوم)

پیش آزمون شیمی مقدماتی (جلسه اول و دوم)

20:00 زمان باقی ماندهدقیقه ثانیه