شرایط زندگی در روسیه

09

شهر'99

شرایط آب و هوای کشور روسیه

فراتر از کلیشه ها فکر کنید؛ روسیه سرزمینی بایر و یخ زده نیست و شرایط آب و هوا در هر منطقه آن متفاوت است.

مشاهده

07

شهر'99

هزینه خوابگاه در روسیه

یک خوابگاه دانشجویی مناسب و مقرون به صرفه پیدا کنید.

مشاهده